വേദ പ്രീമിയം

1,000.00

അക്ഷരപ്രേമികൾക്കായി വേദയുടെ നവരാത്രി സമ്മാനം ..വേദ പ്രീമിയം സ്‌കീം ..1000 രൂപ അടച്ച് ഈ സ്‌കീമിൽ അംഗമായാൽ 1000 രൂപയുടെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് വേദിയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും 20 % വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്

Category:

Description

അക്ഷരപ്രേമികൾക്കായി വേദയുടെ നവരാത്രി സമ്മാനം ..വേദ പ്രീമിയം സ്‌കീം ..1000 രൂപ അടച്ച് ഈ സ്‌കീമിൽ അംഗമായാൽ 1000 രൂപയുടെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് വേദിയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും 20 % വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വേദ പ്രീമിയം”